โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 11 1 1 1 0 29
ร้อยละ 25.58 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 8 17 22 5 0 96
ร้อยละ 5.41 % 11.49 % 14.86 % 3.38 % 0.00 % 64.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 19 18 23 6 0 125
ร้อยละ 9.95 % 9.42 % 12.04 % 3.14 % 0.00 % 65.45 %

191 : 19 , 18 , 23 , 6 , 0 , 125...9.95 , 9.42 , 12.04 , 3.14 , 0.00 , 65.45 = 66 : 34.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55%

Powered By www.thaieducation.net