โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 0 0 0 3 40
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.67 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 16 7 0 0 13 148
ร้อยละ 8.70 % 3.80 % 0.00 % 0.00 % 7.07 % 80.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 18 7 0 0 16 188
ร้อยละ 7.86 % 3.06 % 0.00 % 0.00 % 6.99 % 82.10 %

229 : 18 , 7 , 0 , 0 , 16 , 188...7.86 , 3.06 , 0.00 , 0.00 , 6.99 , 82.10 = 41 : 17.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90%

Powered By www.thaieducation.net