โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 10 6 1 7 20
ร้อยละ 2.22 % 22.22 % 13.33 % 2.22 % 15.56 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 17 19 18 12 4 83
ร้อยละ 11.11 % 12.42 % 11.76 % 7.84 % 2.61 % 54.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 6 2 3 1 0 48
ร้อยละ 10.00 % 3.33 % 5.00 % 1.67 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 24 31 27 14 11 151
ร้อยละ 9.30 % 12.02 % 10.47 % 5.43 % 4.26 % 58.53 %

198 : 18 , 29 , 24 , 13 , 11 , 103...9.09 , 14.65 , 12.12 , 6.57 , 5.56 , 52.02 = 95 : 47.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 41.47%

Powered By www.thaieducation.net