โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (สพป.ยโสธร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพรรณ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 17
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 4 2 8 4 0 60
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 10.26 % 5.13 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 1 5 3 1 28
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 13.16 % 7.89 % 2.63 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 6 3 13 8 1 105
ร้อยละ 4.41 % 2.21 % 9.56 % 5.88 % 0.74 % 77.21 %

98 : 6 , 2 , 8 , 5 , 0 , 77...6.12 , 2.04 , 8.16 , 5.10 , 0.00 , 78.57 = 21 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.79%

Powered By www.thaieducation.net