โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) (สพป.ยโสธร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพรรณ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 9
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 3 0 1 1 0 58
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 1.59 % 1.59 % 0.00 % 92.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 52
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 3.51 % 0.00 % 91.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 5 0 4 3 0 119
ร้อยละ 3.82 % 0.00 % 3.05 % 2.29 % 0.00 % 90.84 %

74 : 5 , 0 , 1 , 1 , 0 , 67...6.76 , 0.00 , 1.35 , 1.35 , 0.00 , 90.54 = 7 : 9.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.16%

Powered By www.thaieducation.net