โรงเรียนบ้านคุ้ม (สพป.ยโสธร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพรรณ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 9 1 14 1 0 75
ร้อยละ 9.00 % 1.00 % 14.00 % 1.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 41
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 10 1 25 1 0 134
ร้อยละ 5.85 % 0.58 % 14.62 % 0.58 % 0.00 % 78.36 %

122 : 9 , 1 , 18 , 1 , 0 , 93...7.38 , 0.82 , 14.75 , 0.82 , 0.00 , 76.23 = 29 : 23.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.64%

Powered By www.thaieducation.net