โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด (สพป.ยโสธร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพรรณ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 36
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
18
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 15
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 61
ร้อยละ 4.29 % 1.43 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 87.14 %

52 : 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 46...1.92 , 0.00 , 9.62 , 0.00 , 0.00 , 88.46 = 6 : 11.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.86%

Powered By www.thaieducation.net