โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) (สพป.ยโสธร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพรรณ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 11 2 12 1 0 49
ร้อยละ 14.67 % 2.67 % 16.00 % 1.33 % 0.00 % 65.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 3 2 11 1 1 26
ร้อยละ 6.82 % 4.55 % 25.00 % 2.27 % 2.27 % 59.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 14 4 24 2 1 96
ร้อยละ 9.93 % 2.84 % 17.02 % 1.42 % 0.71 % 68.09 %

97 : 11 , 2 , 13 , 1 , 0 , 70...11.34 , 2.06 , 13.40 , 1.03 , 0.00 , 72.16 = 27 : 27.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 31.91%

Powered By www.thaieducation.net