โรงเรียนอนุบาลยโสธร (สพป.ยโสธร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพรรณ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
247
จำนวน(คน) 31 13 31 2 0 170
ร้อยละ 12.55 % 5.26 % 12.55 % 0.81 % 0.00 % 68.83 %
ระดับประถมศึกษา
1658
จำนวน(คน) 117 48 354 26 0 1113
ร้อยละ 7.06 % 2.90 % 21.35 % 1.57 % 0.00 % 67.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1905 คน
จำนวน(คน) 148 61 385 28 0 1283
ร้อยละ 7.77 % 3.20 % 20.21 % 1.47 % 0.00 % 67.35 %

1905 : 148 , 61 , 385 , 28 , 0 , 1283...7.77 , 3.20 , 20.21 , 1.47 , 0.00 , 67.35 = 622 : 32.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1905 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 622 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65%

Powered By www.thaieducation.net