โรงเรียนบ้านขอนแป้น (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 22
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 6 15 4 0 0 79
ร้อยละ 5.77 % 14.42 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 75.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 8 18 5 0 0 101
ร้อยละ 6.06 % 13.64 % 3.79 % 0.00 % 0.00 % 76.52 %

132 : 8 , 18 , 5 , 0 , 0 , 101...6.06 , 13.64 , 3.79 , 0.00 , 0.00 , 76.52 = 31 : 23.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48%

Powered By www.thaieducation.net