โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 (สพป.อุบลราชธานี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย คันธารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 16 0 4 0 0 36
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 20 0 9 0 0 120
ร้อยละ 13.42 % 0.00 % 6.04 % 0.00 % 0.00 % 80.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 36 0 13 0 0 156
ร้อยละ 17.56 % 0.00 % 6.34 % 0.00 % 0.00 % 76.10 %

205 : 36 , 0 , 13 , 0 , 0 , 156...17.56 , 0.00 , 6.34 , 0.00 , 0.00 , 76.10 = 49 : 23.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90%

Powered By www.thaieducation.net