โรงเรียนบ้านแขมใต้ (สพป.อุบลราชธานี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย คันธารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 4 2 0 0 22
ร้อยละ 3.45 % 13.79 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 102
ร้อยละ 0.92 % 1.83 % 3.67 % 0.00 % 0.00 % 93.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 2 6 6 0 0 124
ร้อยละ 1.45 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 89.86 %

138 : 2 , 6 , 6 , 0 , 0 , 124...1.45 , 4.35 , 4.35 , 0.00 , 0.00 , 89.86 = 14 : 10.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14%

Powered By www.thaieducation.net