โรงเรียนบ้านหัวเห่ว (สพป.อุบลราชธานี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย คันธารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 9 3 1 0 0 50
ร้อยละ 14.29 % 4.76 % 1.59 % 0.00 % 0.00 % 79.37 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 9 6 3 0 0 94
ร้อยละ 8.04 % 5.36 % 2.68 % 0.00 % 0.00 % 83.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 18 9 4 0 0 144
ร้อยละ 10.29 % 5.14 % 2.29 % 0.00 % 0.00 % 82.29 %

175 : 18 , 9 , 4 , 0 , 0 , 144...10.29 , 5.14 , 2.29 , 0.00 , 0.00 , 82.29 = 31 : 17.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.71%

Powered By www.thaieducation.net