โรงเรียนบ้านหนามแท่ง (สพป.อุบลราชธานี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย คันธารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 12 7 3 6 1 29
ร้อยละ 20.69 % 12.07 % 5.17 % 10.34 % 1.72 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 35 32 14 10 0 109
ร้อยละ 17.50 % 16.00 % 7.00 % 5.00 % 0.00 % 54.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 47 39 17 16 1 138
ร้อยละ 18.22 % 15.12 % 6.59 % 6.20 % 0.39 % 53.49 %

258 : 47 , 39 , 17 , 16 , 1 , 138...18.22 , 15.12 , 6.59 , 6.20 , 0.39 , 53.49 = 120 : 46.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 46.51%

Powered By www.thaieducation.net