โรงเรียนบ้านโดนอาว (สพป.ศรีสะเกษ เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จิรวรรธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 8 5 9 8 3 76
ร้อยละ 7.34 % 4.59 % 8.26 % 7.34 % 2.75 % 69.72 %
ระดับประถมศึกษา
330
จำนวน(คน) 18 27 28 11 18 228
ร้อยละ 5.45 % 8.18 % 8.48 % 3.33 % 5.45 % 69.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
201
จำนวน(คน) 10 10 15 10 15 141
ร้อยละ 4.98 % 4.98 % 7.46 % 4.98 % 7.46 % 70.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 640 คน
จำนวน(คน) 36 42 52 29 36 445
ร้อยละ 5.63 % 6.56 % 8.13 % 4.53 % 5.63 % 69.53 %

439 : 26 , 32 , 37 , 19 , 21 , 304...5.92 , 7.29 , 8.43 , 4.33 , 4.78 , 69.25 = 135 : 30.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 640 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 195 คน คิดเป็นร้อยละ 30.47%

Powered By www.thaieducation.net