โรงเรียนวัดหนองทราย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 0 3 5 3 24
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 7.50 % 12.50 % 7.50 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 9 2 9 11 11 119
ร้อยละ 5.59 % 1.24 % 5.59 % 6.83 % 6.83 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 7 1 7 8 8 47
ร้อยละ 8.97 % 1.28 % 8.97 % 10.26 % 10.26 % 60.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 21 3 19 24 22 190
ร้อยละ 7.53 % 1.08 % 6.81 % 8.60 % 7.89 % 68.10 %

201 : 14 , 2 , 12 , 16 , 14 , 143...6.97 , 1.00 , 5.97 , 7.96 , 6.97 , 71.14 = 58 : 28.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90%

Powered By www.thaieducation.net