โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
222
จำนวน(คน) 7 9 11 0 0 195
ร้อยละ 3.15 % 4.05 % 4.95 % 0.00 % 0.00 % 87.84 %
ระดับประถมศึกษา
1186
จำนวน(คน) 25 15 140 2 0 1004
ร้อยละ 2.11 % 1.26 % 11.80 % 0.17 % 0.00 % 84.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1408 คน
จำนวน(คน) 32 24 151 2 0 1199
ร้อยละ 2.27 % 1.70 % 10.72 % 0.14 % 0.00 % 85.16 %

1408 : 32 , 24 , 151 , 2 , 0 , 1199...2.27 , 1.70 , 10.72 , 0.14 , 0.00 , 85.16 = 209 : 14.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1408 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 209 คน คิดเป็นร้อยละ 14.84%

Powered By www.thaieducation.net