โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) (สพป.สมุทรสาคร) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 5 4 6 9 6
ร้อยละ 3.23 % 16.13 % 12.90 % 19.35 % 29.03 % 19.35 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 5 2 3 7 5 95
ร้อยละ 4.27 % 1.71 % 2.56 % 5.98 % 4.27 % 81.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 6 7 7 13 14 101
ร้อยละ 4.05 % 4.73 % 4.73 % 8.78 % 9.46 % 68.24 %

148 : 6 , 7 , 7 , 13 , 14 , 101...4.05 , 4.73 , 4.73 , 8.78 , 9.46 , 68.24 = 47 : 31.76ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76%

Powered By www.thaieducation.net