โรงเรียนบ้านเกาะสินไห (สพป.ระนอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นวลจิรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 59
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 0.00 % 1.61 % 0.00 % 95.16 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 10 10 5 10 0 161
ร้อยละ 5.10 % 5.10 % 2.55 % 5.10 % 0.00 % 82.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 68
ร้อยละ 3.90 % 3.90 % 0.00 % 3.90 % 0.00 % 88.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 14 14 5 14 0 288
ร้อยละ 4.18 % 4.18 % 1.49 % 4.18 % 0.00 % 85.97 %

258 : 11 , 11 , 5 , 11 , 0 , 220...4.26 , 4.26 , 1.94 , 4.26 , 0.00 , 85.27 = 38 : 14.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.03%

Powered By www.thaieducation.net