โรงเรียนวัดหนองยาว (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 5 4 1 2 0 20
ร้อยละ 15.63 % 12.50 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 4 10 3 0 63
ร้อยละ 5.88 % 4.71 % 11.76 % 3.53 % 0.00 % 74.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 44
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 14 8 15 5 0 127
ร้อยละ 8.28 % 4.73 % 8.88 % 2.96 % 0.00 % 75.15 %

117 : 10 , 8 , 11 , 5 , 0 , 83...8.55 , 6.84 , 9.40 , 4.27 , 0.00 , 70.94 = 34 : 29.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.85%

Powered By www.thaieducation.net