โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 0 0 5 0 34
ร้อยละ 9.30 % 0.00 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 5 3 3 3 4 72
ร้อยละ 5.56 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 4.44 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 9 3 3 8 4 106
ร้อยละ 6.77 % 2.26 % 2.26 % 6.02 % 3.01 % 79.70 %

133 : 9 , 3 , 3 , 8 , 4 , 106...6.77 , 2.26 , 2.26 , 6.02 , 3.01 , 79.70 = 27 : 20.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30%

Powered By www.thaieducation.net