โรงเรียนบ้านแหลมยาง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 16
ร้อยละ 9.52 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 4 2 12 0 1 36
ร้อยละ 7.27 % 3.64 % 21.82 % 0.00 % 1.82 % 65.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 6 3 14 0 1 52
ร้อยละ 7.89 % 3.95 % 18.42 % 0.00 % 1.32 % 68.42 %

76 : 6 , 3 , 14 , 0 , 1 , 52...7.89 , 3.95 , 18.42 , 0.00 , 1.32 , 68.42 = 24 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net