โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 2 0 2 14
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 10.53 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 2 1 12 1 8 36
ร้อยละ 3.33 % 1.67 % 20.00 % 1.67 % 13.33 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 1 10 1 5 21
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 24.39 % 2.44 % 12.20 % 51.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 6 2 24 2 15 71
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 20.00 % 1.67 % 12.50 % 59.17 %

79 : 3 , 1 , 14 , 1 , 10 , 50...3.80 , 1.27 , 17.72 , 1.27 , 12.66 , 63.29 = 29 : 36.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.83%

Powered By www.thaieducation.net