โรงเรียนบ้านคลองม่วง (สพป.นครสวรรค์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยฤทธิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 2 3 1 1 12
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 15.00 % 5.00 % 5.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 38
ร้อยละ 6.52 % 2.17 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 3 1 0 2 34
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 2.33 % 0.00 % 4.65 % 79.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 7 6 8 1 3 84
ร้อยละ 6.42 % 5.50 % 7.34 % 0.92 % 2.75 % 77.06 %

66 : 4 , 3 , 7 , 1 , 1 , 50...6.06 , 4.55 , 10.61 , 1.52 , 1.52 , 75.76 = 16 : 24.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94%

Powered By www.thaieducation.net