โรงเรียนวัดจันดี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 61
ร้อยละ 2.99 % 0.00 % 2.99 % 2.99 % 0.00 % 91.04 %
ระดับประถมศึกษา
803
จำนวน(คน) 11 12 22 6 4 748
ร้อยละ 1.37 % 1.49 % 2.74 % 0.75 % 0.50 % 93.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
280
จำนวน(คน) 3 6 9 4 2 256
ร้อยละ 1.07 % 2.14 % 3.21 % 1.43 % 0.71 % 91.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1150 คน
จำนวน(คน) 16 18 33 12 6 1065
ร้อยละ 1.39 % 1.57 % 2.87 % 1.04 % 0.52 % 92.61 %

870 : 13 , 12 , 24 , 8 , 4 , 809...1.49 , 1.38 , 2.76 , 0.92 , 0.46 , 92.99 = 61 : 7.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 7.39%

Powered By www.thaieducation.net