โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 6
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 58 คน
จำนวน(คน) 1 3 8 0 0 46
ร้อยละ 1.72 % 5.17 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %

45 : 1 , 2 , 5 , 0 , 0 , 37...2.22 , 4.44 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 82.22 = 8 : 17.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net