โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 0 3 7 3 5 55
ร้อยละ 0.00 % 4.11 % 9.59 % 4.11 % 6.85 % 75.34 %
ระดับประถมศึกษา
438
จำนวน(คน) 20 16 54 21 11 316
ร้อยละ 4.57 % 3.65 % 12.33 % 4.79 % 2.51 % 72.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
233
จำนวน(คน) 15 2 40 6 9 161
ร้อยละ 6.44 % 0.86 % 17.17 % 2.58 % 3.86 % 69.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 744 คน
จำนวน(คน) 35 21 101 30 25 532
ร้อยละ 4.70 % 2.82 % 13.58 % 4.03 % 3.36 % 71.51 %

511 : 20 , 19 , 61 , 24 , 16 , 371...3.91 , 3.72 , 11.94 , 4.70 , 3.13 , 72.60 = 140 : 27.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 744 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 212 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49%

Powered By www.thaieducation.net