โรงเรียนบ้านนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 1 3 2 1 25
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 8.57 % 5.71 % 2.86 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 11 7 13 6 2 106
ร้อยละ 7.59 % 4.83 % 8.97 % 4.14 % 1.38 % 73.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 2 3 5 6 3 57
ร้อยละ 2.63 % 3.95 % 6.58 % 7.89 % 3.95 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 16 11 21 14 6 188
ร้อยละ 6.25 % 4.30 % 8.20 % 5.47 % 2.34 % 73.44 %

180 : 14 , 8 , 16 , 8 , 3 , 131...7.78 , 4.44 , 8.89 , 4.44 , 1.67 , 72.78 = 49 : 27.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56%

Powered By www.thaieducation.net