โรงเรียนวัดควนส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 2 3 3 2 3 47
ร้อยละ 3.33 % 5.00 % 5.00 % 3.33 % 5.00 % 78.33 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 5 6 6 5 6 90
ร้อยละ 4.24 % 5.08 % 5.08 % 4.24 % 5.08 % 76.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 4 6 7 4 6 5
ร้อยละ 12.50 % 18.75 % 21.88 % 12.50 % 18.75 % 15.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 11 15 16 11 15 142
ร้อยละ 5.24 % 7.14 % 7.62 % 5.24 % 7.14 % 67.62 %

178 : 7 , 9 , 9 , 7 , 9 , 137...3.93 , 5.06 , 5.06 , 3.93 , 5.06 , 76.97 = 41 : 23.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 32.38%

Powered By www.thaieducation.net