โรงเรียนบ้านปลายเส (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 7 12 2 6 1 3
ร้อยละ 22.58 % 38.71 % 6.45 % 19.35 % 3.23 % 9.68 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 23 29 0 23 0 21
ร้อยละ 23.96 % 30.21 % 0.00 % 23.96 % 0.00 % 21.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 30 41 2 29 1 24
ร้อยละ 23.62 % 32.28 % 1.57 % 22.83 % 0.79 % 18.90 %

127 : 30 , 41 , 2 , 29 , 1 , 24...23.62 , 32.28 , 1.57 , 22.83 , 0.79 , 18.90 = 103 : 81.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 81.10%

Powered By www.thaieducation.net