โรงเรียนบ้านนาพา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 17
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 12 3 13 0 0 65
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 13.98 % 0.00 % 0.00 % 69.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 21
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 30.30 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 16 3 25 0 0 103
ร้อยละ 10.88 % 2.04 % 17.01 % 0.00 % 0.00 % 70.07 %

114 : 14 , 3 , 15 , 0 , 0 , 82...12.28 , 2.63 , 13.16 , 0.00 , 0.00 , 71.93 = 32 : 28.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.93%

Powered By www.thaieducation.net