โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 2 5 17 0 0 83
ร้อยละ 1.87 % 4.67 % 15.89 % 0.00 % 0.00 % 77.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 5 3 10 0 0 53
ร้อยละ 7.04 % 4.23 % 14.08 % 0.00 % 0.00 % 74.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 7 10 29 0 0 151
ร้อยละ 3.55 % 5.08 % 14.72 % 0.00 % 0.00 % 76.65 %

126 : 2 , 7 , 19 , 0 , 0 , 98...1.59 , 5.56 , 15.08 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 28 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35%

Powered By www.thaieducation.net