โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 4.26 % 12.77 % 0.00 % 0.00 % 82.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 35.71 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 0 4 11 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 5.63 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %

57 : 0 , 2 , 6 , 0 , 0 , 49...0.00 , 3.51 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 85.96 = 8 : 14.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13%

Powered By www.thaieducation.net