โรงเรียนบ้านหนองเจ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 10 4 1 4 6 53
ร้อยละ 12.82 % 5.13 % 1.28 % 5.13 % 7.69 % 67.95 %
ระดับประถมศึกษา
343
จำนวน(คน) 43 11 41 21 5 222
ร้อยละ 12.54 % 3.21 % 11.95 % 6.12 % 1.46 % 64.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 421 คน
จำนวน(คน) 53 15 42 25 11 275
ร้อยละ 12.59 % 3.56 % 9.98 % 5.94 % 2.61 % 65.32 %

421 : 53 , 15 , 42 , 25 , 11 , 275...12.59 , 3.56 , 9.98 , 5.94 , 2.61 , 65.32 = 146 : 34.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 421 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 34.68%

Powered By www.thaieducation.net