โรงเรียนบ้านไสยาสน์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 9 5 2 2 2 40
ร้อยละ 15.00 % 8.33 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
221
จำนวน(คน) 20 4 15 4 26 152
ร้อยละ 9.05 % 1.81 % 6.79 % 1.81 % 11.76 % 68.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 29 9 17 6 28 192
ร้อยละ 10.32 % 3.20 % 6.05 % 2.14 % 9.96 % 68.33 %

281 : 29 , 9 , 17 , 6 , 28 , 192...10.32 , 3.20 , 6.05 , 2.14 , 9.96 , 68.33 = 89 : 31.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67%

Powered By www.thaieducation.net