โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 51
ร้อยละ 7.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.73 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 4 0 22 4 0 210
ร้อยละ 1.67 % 0.00 % 9.17 % 1.67 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 385 คน
จำนวน(คน) 8 0 32 4 0 341
ร้อยละ 2.08 % 0.00 % 8.31 % 1.04 % 0.00 % 88.57 %

295 : 8 , 0 , 22 , 4 , 0 , 261...2.71 , 0.00 , 7.46 , 1.36 , 0.00 , 88.47 = 34 : 11.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 385 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43%

Powered By www.thaieducation.net