โรงเรียนสมสรร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 17
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 4 0 4 1 0 57
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 6.06 % 1.52 % 0.00 % 86.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 18
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 8 3 7 4 0 92
ร้อยละ 7.02 % 2.63 % 6.14 % 3.51 % 0.00 % 80.70 %

88 : 6 , 1 , 5 , 2 , 0 , 74...6.82 , 1.14 , 5.68 , 2.27 , 0.00 , 84.09 = 14 : 15.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30%

Powered By www.thaieducation.net