โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 35
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 5.00 % 2.50 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 7 4 12 5 2 76
ร้อยละ 6.60 % 3.77 % 11.32 % 4.72 % 1.89 % 71.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 27
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 11 6 16 6 2 138
ร้อยละ 6.15 % 3.35 % 8.94 % 3.35 % 1.12 % 77.09 %

146 : 8 , 5 , 14 , 6 , 2 , 111...5.48 , 3.42 , 9.59 , 4.11 , 1.37 , 76.03 = 35 : 23.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.91%

Powered By www.thaieducation.net