โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 14 16 8 8 3 41
ร้อยละ 15.56 % 17.78 % 8.89 % 8.89 % 3.33 % 45.56 %
ระดับประถมศึกษา
309
จำนวน(คน) 40 35 47 21 22 144
ร้อยละ 12.94 % 11.33 % 15.21 % 6.80 % 7.12 % 46.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 6 8 29 3 5 52
ร้อยละ 5.83 % 7.77 % 28.16 % 2.91 % 4.85 % 50.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 502 คน
จำนวน(คน) 60 59 84 32 30 237
ร้อยละ 11.95 % 11.75 % 16.73 % 6.37 % 5.98 % 47.21 %

399 : 54 , 51 , 55 , 29 , 25 , 185...13.53 , 12.78 , 13.78 , 7.27 , 6.27 , 46.37 = 214 : 53.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 502 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 265 คน คิดเป็นร้อยละ 52.79%

Powered By www.thaieducation.net