โรงเรียนบ้านปากแพรก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 12 0 0 10 3 62
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 0.00 % 11.49 % 3.45 % 71.26 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 13 6 2 5 3 160
ร้อยละ 6.88 % 3.17 % 1.06 % 2.65 % 1.59 % 84.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 25 6 2 15 6 222
ร้อยละ 9.06 % 2.17 % 0.72 % 5.43 % 2.17 % 80.43 %

276 : 25 , 6 , 2 , 15 , 6 , 222...9.06 , 2.17 , 0.72 , 5.43 , 2.17 , 80.43 = 54 : 19.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 19.57%

Powered By www.thaieducation.net