โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 9 20 5 4 0 55
ร้อยละ 9.68 % 21.51 % 5.38 % 4.30 % 0.00 % 59.14 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 13 14 20 2 0 208
ร้อยละ 5.06 % 5.45 % 7.78 % 0.78 % 0.00 % 80.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
140
จำนวน(คน) 5 4 17 0 0 114
ร้อยละ 3.57 % 2.86 % 12.14 % 0.00 % 0.00 % 81.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 490 คน
จำนวน(คน) 27 38 42 6 0 377
ร้อยละ 5.51 % 7.76 % 8.57 % 1.22 % 0.00 % 76.94 %

350 : 22 , 34 , 25 , 6 , 0 , 263...6.29 , 9.71 , 7.14 , 1.71 , 0.00 , 75.14 = 87 : 24.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 490 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 23.06%

Powered By www.thaieducation.net