โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 6 3 3 3 14
ร้อยละ 12.12 % 18.18 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 42.42 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 17 20 15 7 14 64
ร้อยละ 12.41 % 14.60 % 10.95 % 5.11 % 10.22 % 46.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 5 5 10 3 8 26
ร้อยละ 8.77 % 8.77 % 17.54 % 5.26 % 14.04 % 45.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 26 31 28 13 25 104
ร้อยละ 11.45 % 13.66 % 12.33 % 5.73 % 11.01 % 45.81 %

170 : 21 , 26 , 18 , 10 , 17 , 78...12.35 , 15.29 , 10.59 , 5.88 , 10.00 , 45.88 = 92 : 54.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 54.19%

Powered By www.thaieducation.net