โรงเรียนบ้านวังหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 3 2 11 0 0 39
ร้อยละ 5.45 % 3.64 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 70.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 3 4 10 0 1 18
ร้อยละ 8.33 % 11.11 % 27.78 % 0.00 % 2.78 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 6 8 23 0 1 75
ร้อยละ 5.31 % 7.08 % 20.35 % 0.00 % 0.88 % 66.37 %

77 : 3 , 4 , 13 , 0 , 0 , 57...3.90 , 5.19 , 16.88 , 0.00 , 0.00 , 74.03 = 20 : 25.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.63%

Powered By www.thaieducation.net