โรงเรียนบ้านบางตะเภา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 3 22 8 0 1 46
ร้อยละ 3.75 % 27.50 % 10.00 % 0.00 % 1.25 % 57.50 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 16 15 44 1 0 221
ร้อยละ 5.39 % 5.05 % 14.81 % 0.34 % 0.00 % 74.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 5 10 19 0 1 83
ร้อยละ 4.24 % 8.47 % 16.10 % 0.00 % 0.85 % 70.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 495 คน
จำนวน(คน) 24 47 71 1 2 350
ร้อยละ 4.85 % 9.49 % 14.34 % 0.20 % 0.40 % 70.71 %

377 : 19 , 37 , 52 , 1 , 1 , 267...5.04 , 9.81 , 13.79 , 0.27 , 0.27 , 70.82 = 110 : 29.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 495 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 29.29%

Powered By www.thaieducation.net