โรงเรียนบ้านนาท่อม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 46
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 1.89 % 3.77 % 0.00 % 86.79 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 9 4 17 3 0 65
ร้อยละ 9.18 % 4.08 % 17.35 % 3.06 % 0.00 % 66.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 11 6 18 5 0 111
ร้อยละ 7.28 % 3.97 % 11.92 % 3.31 % 0.00 % 73.51 %

151 : 11 , 6 , 18 , 5 , 0 , 111...7.28 , 3.97 , 11.92 , 3.31 , 0.00 , 73.51 = 40 : 26.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.49%

Powered By www.thaieducation.net