โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 3 0 5 4 0 65
ร้อยละ 3.90 % 0.00 % 6.49 % 5.19 % 0.00 % 84.42 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 12 10 21 19 1 139
ร้อยละ 5.94 % 4.95 % 10.40 % 9.41 % 0.50 % 68.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 279 คน
จำนวน(คน) 15 10 26 23 1 204
ร้อยละ 5.38 % 3.58 % 9.32 % 8.24 % 0.36 % 73.12 %

279 : 15 , 10 , 26 , 23 , 1 , 204...5.38 , 3.58 , 9.32 , 8.24 , 0.36 , 73.12 = 75 : 26.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 279 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88%

Powered By www.thaieducation.net