โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 17
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 7 2 10 0 0 86
ร้อยละ 6.67 % 1.90 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 81.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 25
ร้อยละ 12.90 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 13 4 15 0 0 128
ร้อยละ 8.13 % 2.50 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

129 : 9 , 4 , 13 , 0 , 0 , 103...6.98 , 3.10 , 10.08 , 0.00 , 0.00 , 79.84 = 26 : 20.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net