โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 1 1 14 0 0 104
ร้อยละ 0.83 % 0.83 % 11.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 1 3 19 0 0 159
ร้อยละ 0.55 % 1.65 % 10.44 % 0.00 % 0.00 % 87.36 %

151 : 1 , 3 , 17 , 0 , 0 , 130...0.66 , 1.99 , 11.26 , 0.00 , 0.00 , 86.09 = 21 : 13.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.64%

Powered By www.thaieducation.net