โรงเรียนบ้านนาเกิดผล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 3 3 2 0 13
ร้อยละ 16.00 % 12.00 % 12.00 % 8.00 % 0.00 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 6 10 7 3 3 16
ร้อยละ 13.33 % 22.22 % 15.56 % 6.67 % 6.67 % 35.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 10 13 10 5 3 29
ร้อยละ 14.29 % 18.57 % 14.29 % 7.14 % 4.29 % 41.43 %

70 : 10 , 13 , 10 , 5 , 3 , 29...14.29 , 18.57 , 14.29 , 7.14 , 4.29 , 41.43 = 41 : 58.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 58.57%

Powered By www.thaieducation.net