โรงเรียนบ้านน้ำตก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 3 1 3 2 3
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 6.67 % 20.00 % 13.33 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 3 4 8 7 12 18
ร้อยละ 5.77 % 7.69 % 15.38 % 13.46 % 23.08 % 34.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 1 9 1 9 7
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 32.14 % 3.57 % 32.14 % 25.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 7 8 18 11 23 28
ร้อยละ 7.37 % 8.42 % 18.95 % 11.58 % 24.21 % 29.47 %

67 : 6 , 7 , 9 , 10 , 14 , 21...8.96 , 10.45 , 13.43 , 14.93 , 20.90 , 31.34 = 46 : 68.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 70.53%

Powered By www.thaieducation.net